Tisztelt Érdeklődők! A 2018-as aukciós kampányunk lezárult. További ingatlanjainkat a www.recovery-ingatlan.hu oldalon találják meg. Üdvözlettel: Aukciós Csapat

A CIB BANKCSOPORT ÁLTAL A RECOVERY ZRT.
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE SZERVEZETT
ONLINE AUKCIÓRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018.09.06.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.1. Az online aukció célja

A jelen online aukció kizárólagos célja, hogy a Tulajdonos az ingatlanok vonatkozásában megfelelő vételi ajánlatokat gyűjtsön be és ezek értékelése alapján döntsön az adott ingatlan esetleges értékesítéséről.


1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek

1.2.1. Általános Szerződési Feltételek fogalma, célja

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”) szabályozza a Tulajdonos által, a weboldalon keresztül aukcióra bocsátott, a Tulajdonos tulajdonát képező vagyontárgyak értékesítésének szabályait.

Az ÁSZF-ben meghatározottak szerint az online aukció során tett bármely jognyilatkozat sem ajánlati kötöttséget, sem szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet a Tulajdonos, és a CIB Bank Zrt. részéről.


1.2.2. Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya
a) az online aukciós alkalmazás internetes oldalon, online Aukción résztvevőkre, és
b) a Tulajdonosra, valamint az Tulajdonos értékesítési tevékenységét támogató CIB Bank Zrt.-re
terjed ki.


1.2.3. Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánossága

Az Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, az aukció honlapján a www.cibingatlanaukcio.hu weboldalon bárki megtekintheti és megismerheti.


1.2.4. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Tulajdonos jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan, bármikor módosítani. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy egy adott aukcióhoz egyedi Szerződési Feltételeket rendeljen, amely kiegészítheti, illetve adott esetben a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételeket felülbírálja.


1.3. Fogalmak

„Tulajdonos": Az a jogi személyességgel rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az online aukciót szervezi, lebonyolítja és az a jogi személyességgel rendelkező gazdálkodó szervezet, akinek az aukcióban szereplő ingatlanok és ingóságok a kizárólagos tulajdonában állnak, és akivel, mint eladóval az adásvételi szerződés megkötésre kerül. A jelen online aukció esetén a Tulajdonos a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-04724), aki az aukciót a CIB Bank Zrt. közreműködésével szervezi.

„Ajánlattevő": Az a személy, aki az aukciós weboldalon regisztrál és a regisztrációjának jóváhagyását követően az aukció során vételi ajánlatot tesz az online aukcióban szereplő valamely ingatlanra.

A jelen online aukcióban részt vehet személyesen vagy meghatalmazottja útján:
• devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság,
• 18. életévét betöltött cselekvőképes, nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy,
• devizabelföldi vagy devizakülföldi - ha saját joga szerint ennek minősül - egyéni vállalkozó,
amennyiben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrált, továbbá feltéve, hogy ügyleti képessége, illetve tulajdonszerzési képessége nem áll korlátozás alatt. Az Ajánlattevő nem lehet a CIB Bankcsoport alkalmazottja, alkalmazottjának Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja szerinti hozzátartozója, olyan gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy, amelyben az alkalmazott vagy az alkalmazott hozzátartozója vezető tisztségviselő vagy tagsági jogviszonya, közvetlen vagy közvetett részesedése áll fenn, a nyilvánosan működő részvénytársaságban fennálló részesedés kivételével.

„Vevő": Az az Ajánlattevő, akivel mint vevővel az adásvételi szerződés megkötésre kerülhet, az általa tett és a Tulajdonos által elfogadott vételi ajánlat alapján.

„online aukció": A Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában elektronikusan zajló az ingatlanok értékesítését elősegítő értékesítési eszköz, amelynek a célja a Tulajdonos által működtetett aukciós online (internetes) felületen az aukciós tétel(ek)re vonatkozó vételi ajánlatok beszerzése, amely alapján lehetővé válhat az aukciós tétel(ek) értékesítése.
Az online aukció értékesítési formái/szakaszai:
(i) villám áras szakasz,
(ii) kikiáltási áras szakasz.

„aukciós tétel": Az aukció körébe vonható vagyontárgy, amely a Tulajdonos tulajdonában lévő ingatlan és/vagy ingó vagyontárgy lehet. Az aukciós tételek adatai és fotói megtekinthetők a Tulajdonos által működtetett www.cibingatlanaukcio.hu felületen, az ”Ingatlanok” fül alatt.

„aukciós weboldal"/„weboldal"/„honlap": A Tulajdonos által működtetett online felület, melyen az online aukció során regisztrálni, az aukciós tételeket megtekinteni, licitálni / vételi ajánlatot lehet tenni az aukciós tételekre. A weboldal elérési útvonala: www.cibingatlanaukcio.hu

„kikiáltási ár": Az aukció villám áras szakaszánál a villám árként feltüntetett összeg, a kikiáltási áras szakasznál az a vételár, amelyen az egyes aukciós tételekre történő licitálás elindul. Az aukciós tétel kikiáltási árát a Tulajdonos határozza meg. Az aukciós weboldalon az aukciós tételek nettó kikiáltási ára kerül feltüntetésre. A weboldalon az ingatlanok ÁFA státusza nem kerül sem meghatározásra sem feltüntetésre.

„licitlépcső": Az a minimum nettó összeg, amivel az aukció kikiáltási áras szakasza során az egyes aukciós tételeknél az aukciós tételre megtett árajánlatot/licitet emelni lehet. Az aukciós tételekre vonatkozó licitlépcsők nettó összegét a Tulajdonos egyedileg határozza meg, azaz minden aukciós tételre külön-külön. Az adott aukciós tételre vonatkozó licitlépcső összege az adott tételnél kerül feltüntetésre.

„adásvételi szerződés": A Tulajdonos által az aukciós weboldalra feltöltött minta adásvételi szerződés és a Vevővel megkötendő az adott ingatlanra szabott adásvételi szerződés.

„CIB Bankcsoport": CIB Bankcsoport meghatározását a CIB Bank Zrt. mindenkor hatályos üzletszabályzata tartalmazza.

„átvilágítás"/„ügyfél átvilágítás": A Tulajdonos minden regisztrálót és Vevőt átvilágít (pl. pénzmosással kapcsolatos tevékenységet folytat-e, csődeljárás alatt áll-e, kapcsolatban áll-e nem fizető adósokkal vagy más olyan személyekkel, akiket a CIB Bank Zrt. nem talál megfelelőnek a szerződéskötésre). Amennyiben valamely személy nem működik közre az átvilágítás során, úgy a Tulajdonos az adott személyt kizárhatja az aukcióból.


2. AZ ONLINE AUKCIÓ MENETE


2.1. Regisztráció

Az online aukciós rendszerbe a résztvevői regisztráció a weboldalon való regisztráció alapján történik, személyazonosságát igazoló adatok, telefonszám és email cím megadásával.

Az Ajánlattevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása úgy történik, hogy a weboldalon az Ajánlattevő megadja a belépéshez szükséges felhasználó nevet és a meghatározott egyéb adatokat.

Az Ajánlattevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása minden esetben a Tulajdonos, illetve a CIB Bank Zrt. jóváhagyásától függ. A Tulajdonos saját belátása szerint dönthet az elfogadásról, illetve az elutasításról. Az elbírálásról az Ajánlattevő minden esetben automatikus email értesítést kap, amelyben elfogadás esetén a belépéshez szükséges jelszó is megküldésre kerül.

Az Ajánlattevő felhasználónevének és jelszavának aktiválása után jogosult az aukciós alkalmazás weboldalán az egyes aukciós tételek tekintetében közzétett valamennyi adat megtekintésére.

A regisztráció folyamán az Ajánlattevő köteles a hozzá köthető (őt azonosító), valós adatokat megadni. A Tulajdonos, amennyiben tudomására jut, hogy az Ajánlattevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ajánlattevő hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve az Ajánlattevőt az online aukciós rendszer használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Regisztráló a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Tulajdonos jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül az Ajánlattevő hozzáférését korlátozni.

A Regisztráció folyamatos, azonban az Ajánlattevő a regisztrációra vonatkozó kérelmének a elküldését követő 96 órán belül kap visszajelzést a regisztráció sikerességét, illetve sikertelenségét illetően.

Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben az átvilágítás negatív eredménnyel zárul, akkor a Tulajdonos a regisztrációt indoklás nélkül megtagadja.

2.2. Az aukciós tételek megtekintése

Az érdeklődők már az aukció egyes szakaszainak megkezdése előtt tudnak a weblapon regisztrálni, és a regisztrációt követően tudják megtekinteni az egyes ingatlanokat.

A regisztrált Ajánlattevőnek lehetősége van az egyes aukciós tételeket személyesen, az aukció kezdetét megelőzően megtekinteni. A megtekintésre az egyes aukciós tételeknél feltüntetett nyílt napokon, illetve egyes esetekben az ingatlan referensével előre egyeztetett napon kerül sor.

A Tulajdonos a 2018, 10. 03. napján 15 óráig beérkező megtekintési kéréseknek tud eleget tenni, az ezen időpont után érkező megtekintési kérések teljesítésére a Tulajdonos nem vállal kötelezettséget.

2.3. Az aukció szakaszai és azok lebonyolítása

Az aukció két részből áll:
  • Villám éras szakasz és
  • kikiáltási áras szakasz

A Tulajdonos fenntartja jogot arra, hogy bármely aukciós tétel esetén, akár előzetes értesítés nélkül is áttérjen az egyik értékesítési formáról a másikra, akár többször is.

A Tulajdonos az aukciót valamennyi, illetve bármely szakaszban, bármely aukciós tétel vonatkozásában saját belátása és döntése szerint felfüggesztheti, és/vagy lezárhatja, és/vagy visszavonhatja, és/vagy egy későbbi időpontban újra kiírhatja, függetlenül attól, hogy érkezett-e be ajánlat.

2.3.1. A villám áras szakasz

A villám áras szakaszban az Ajánlattevő a Tulajdonos által az aukciós tételenként egyedileg meghatározott vételár megajánlásával jelzi azonnali vételi szándékát a kikiáltási áron, azaz megnyomja a „Villámár” gombot, azaz az adott ingatlanra kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz. A megtett vételi ajánlatokat az Ajánlattevők nem jogosultak visszavonni.

A villám áras szakasz 2018. 09. 17. napján 9:00 órakor kezdődik és 2018. 09. 26. napján 12:00 órakor zárul le.

A villám áras szakasz lezárulását követően a „Villámár” gomb helyett megjelenik a „Legmagasabb ajánlatot megadom” gomb, amelynek a megnyomásával az Ajánlattevő az adott ingatlannál szintén megajánlja az ingatlan villám árát. A „Legmagasabb ajánlatot megadom” gombot több Ajánlattevő is egymást követően megnyomhatja és ebben az esteben az Ajánlattevők között időrendi sorrend alakul ki. Amennyiben az az Ajánlattevő, aki először megnyomta a „Villámár” gombot valamilyen okból kifolyólag nem tudja megkötni az adásvételi szerződést a Tulajdonossal, úgy a helyébe az az Ajánlattevő lép, aki másodikként megnyomta a „Legmagasabb ajánlatot megadom” gombot és így tovább.

Az adott ingatlan villámára a korábban a Tulajdonos által hirdetett nettó eladási árhoz képest egy jelentősen csökkentett ár.

Amennyiben az ingatlan nem kel el a villámáron vagy a villámárat megajánló Ajánlattevők egyikével sem köt adásvételi szerződést a Tulajdonos, úgy a Tulajdonos tovább csökkenti az adott ingatlan kikiáltási árat és az ingatlan átkerül az aukció kikiáltási áras szakaszába. Ebben az estben a ’Villámár’ gomb átvált ’Licitálok’ gombra ezzel az adott ingalan tekintetében is kezdetét veszi az aukció kikiáltási áras szakasza, amely során az előre beállított licitlépcsők mértékével növelhető az megajánlott vételár.

Az adott aukciós tételnél feltüntetett villámár megajánlásával az adott aukciós tétel tekintetében az aukció villám áras szakasza lezárul. A villám ár megajánlásával az Ajánlattevő a villám áras vételi ajánlatához 60 napig követve marad, azaz 60 napos ajánlati kötöttsége áll fenn.

Az aukció villám áras szakaszának lezárását követően a Tulajdonos a villám árat elsőként megajánló Ajánlattevő személyét átvilágítja. Amennyiben az ügyfél átvilágítás pozitív eredménnyel zárul, úgy a Tulajdonos döntéshozó testülete dönt az adott ingatlan értékesítéséről. Ezt követően a Tulajdonos emailben értesíti az Ajánlattevőt a döntéshozó testület döntéséről. Amennyiben a döntéshozó testület úgy dönt, hogy a vételi ajánlatot elfogadja, úgy az Ajánlattevő ezen értesítés elküldésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles az ingatlan vonatkozásában a Tulajdonossal az adásvételi szerződést megkötni.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost nem terheli kötelezettség a licit tárgyára vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére egyik Ajánlattevővel sem, abban az estben sem, amennyiben az Ajánlattevő megajánlotta villámár összegét.

2.3.2. A kikiáltási áras szakasz

A kikiáltási áras szakaszban a Tulajdonos meghatározza az aukciós tétel kikiáltási árát és a licitlépcsőket. Az Ajánlattevő az aukciós tételeknél a „Licitálok” gomb megnyomásával tehet kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz. A megtett vételi ajánlatokat az Ajánlattevők nem jogosultak visszavonni. A Licitálok gomb minden egyes megnyomásával az Ajánlattevő az adott ingatlanra érvényes licitlépcső összegével emelheti meg az ingatlanra vonatkozóan éppen aktuális vételi ajánlat összegét.

Az aukció nyílt aukció, amelyen az Ajánlattevők az aukciós weboldalon látják a Tulajdonos által megadott adatokat, pl. a megtett legmagasabb ajánlatot, információt túllicitálásról. Az Ajánlattevők nem tudnak alacsonyabb ajánlatot tenni az aukciós tételre, mint a már korábban megtett, a weboldalon látható aktuális vételár összegénél.

A kikiáltási áras szakasz 2018. 10. 08. napján 9:00 órakor kezdődik és 2018. 10. 09. napján 12:00 órakor zárul le. Amennyiben valamely ingatlan tekintetében árverseny alakul ki, úgy annál az ingatlannál a kikiáltási áras szakasz az árverseny lezárultával zárul le.

Árverseny abban az esetben alakul ki amennyiben a kikiáltási áras szakasz lezárulta előtti 5 percben további vételi ajánlat érkezik az adott ingatlanra. Amennyiben árverseny alakul ki egy ingatlan tekintetében, az arra az ingatlanra eső fennmaradó licitálási idő minden egyes licit után meghosszabbodik 5 perccel. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a licitálás lezárása előtt kevesebb, mint 5 perccel érkezik újabb ajánlat, a licitálás lezárásának időpontja meghosszabbodik 5 perccel. Az ilyen meghosszabbítások addig tartanak amíg nem érkezik a licitálás lezárása előtti 5 percen belül ajánlat.

Amennyiben a licitálás során a vételi ajánlat összege eléri azt az összeget, amelyen a Tulajdonos már nagyobb valószínűséggel fogadja el a megtett vételi ajánlatot, úgy az adott ingatlannál megjelenik a „Reserve Ár Elérve” felirat.

A kikiáltási áras szakasz lezárulását követően a „Licitálok” gomb helyett megjelenik a „Legmagasabb ajánlatot megadom” gomb, amelynek a megnyomásával az Ajánlattevő az adott ingatlannál szintén megajánlja az ingatlanra vonatkozóan elért legmagasabb vételárat.

A „Legmagasabb ajánlatot megadom” gombot több Ajánlattevő is egymást követően megnyomhatja és ebben az esetben az Ajánlattevők között időrendi sorrend alakul ki. Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot tevő Ajánlattevő valamilyen okból kifolyólag nem tudja megkötni az adásvételi szerződést a Tulajdonossal, úgy a helyébe az az Ajánlattevő lép, aki másodikként megnyomta a „Legmagasabb ajánlatot megadom” gombot és így tovább.

A Licitálok gomb megnyomásával az Ajánlattevő a kikiáltási áras vételi ajánlatához 60 napig kötve marad, azaz 60 napos ajánlati kötöttsége áll fenn.

Az aukció kikiáltási áras szakaszának lezárását követően a Tulajdonos a legmagasabb vételárat megajánló Ajánlattevő személyét átvilágítja. Amennyiben az ügyfél átvilágítás pozitív eredménnyel zárul, úgy a Tulajdonos döntéshozó testülete dönt az adott ingatlan értékesítéséről. Ezt követően a Tulajdonos e-mailben értesíti az Ajánlattevőt a döntéshozó testület döntéséről. Amennyiben a döntéshozó testület úgy dönt, hogy a vételi ajánlatot elfogadja, úgy az Ajánlattevő ezen értesítés elküldésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles az ingatlan vonatkozásában a Tulajdonossal az adásvételi szerződést megkötni.

Amennyiben a Tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot/vételi ajánlatokat, úgy a Tulajdonos jogosult a vételi ajánlatot tevőknek ellenajánlatot küldeni. Amennyiben az adott Ajánlatottevő az ellenajánlatot elfogadja, úgy az ellenajánlat elfogadásától számított 30 (harminc) napon belül köteles az ingatlan vonatkozásában a Tulajdonossal az adásvételi szerződést megkötni.

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost nem terheli kötelezettség a licit tárgyára vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére egyik Ajánlattevővel sem, abban az estben sem, amennyiben az Ajánlattevő adta a legmagasabb vételi ajánlatot vagy szintén megajánlotta a legmagasabb vételi ajánlat összegét vagy a vételi ajánlat(ok) elérte a reserve árat.

2.4. Az aukció lezárása

A Tulajdonos az aukció egyes szakaszainak lezárását követően értesítést küldhet valamennyi Ajánlattevőnek, amelyben tájékoztatást adhat az aukció egyes szakaszainak eredménye alapján meghozott üzleti döntésével kapcsolatban. Az értesítésben szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

Törekszünk arra, hogy 5 munkanapon belül kapcsolatba lépjünk a nyertes licitálókkal az aukció egyes szakaszainak zárását követően. Fenntartjuk a jogot, hogy az egyes ingatlanok tekintetében akár több mint egy Ajánlattevővel felvegyük a kapcsolatot az aukció szakaszainak zárását követően. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy nem lépünk kapcsolatba egyetlen Ajánlattevővel sem.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS


3.1. Szerződéskötés

Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost nem terheli kötelezettség a licit tárgyára vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére egyik Ajánlattevővel sem.

Ajánlattevő, mint vevő köteles a fenti 2.3.2 pontban és esetekben meghatározott határidőkben a Tulajdonossal, mint eladóval megkötni az adásvételi szerződést.

Az aukciós tétel tulajdonjogának megszerzése:
• a jogszabályokban meghatározott alaki követelmények betartásával (ingatlan esetében ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratban), és
• a Tulajdonos és a Vevő között létrejött adásvételi szerződés aláírásával, és
• a teljes vételár megfizetésével történik.

Az adásvételi szerződést a Tulajdonos által megbízott jogi képviselő készíti el és jegyzi ellen a honlapon közzétett adásvételi szerződés mintának megfelelően.

Az Ajánlattevő az aukció során az ajánlata megtételével igazolja, hogy az adásvételi szerződés minta rendelkezéseit megismerte és megértette az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az ajánlata arra vonatkozik, hogy az aukciós tételt ezen szerződéses rendelkezéseknek megfelelő feltételekkel, valamint ezen szerződéses rendelkezések kötelező alkalmazásával kívánja megvásárolni, az adott tételre vonatkozó adásvétel esetleges további egyedi körülményei által indokolt és szükségszerű módosításokkal. Az Ajánlattevő ezzel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy az adásvételi szerződés megkötésére irányuló egyeztetési folyamat során – a Vevő körülményei, illetve az aukciós tétel sajátosságai folytán a Tulajdonos módosításokat tehet az adásvételi szerződés mintában és elfogadja, hogy a Tulajdonos bármely ilyen módosítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő minden felelősségét kifejezetten kizárja.

Az adásvételi szerződés megkötéséhez:
• meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni,
• a társaságok képviselői képviseleti jogosultságukat cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal/aláírás-mintával kötelesek igazolni,
• a magánszemélyek magukat személyes irataikkal kötelesek igazolni.

Vevő köteles minden szükséges iratot az adásvételi szerződést szerkesztő és ellenjegyző jogi képviselő(k)nek is bemutatni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Tulajdonos póthatáridőt állapíthat meg, és ennek eredménytelen elteltét követően a Tulajdonos jogosult megtagadni az adásvételi szerződés megkötését. Ebben az estben úgy kell tekinteni, hogy a szerződéskötés az Ajánlattevő hibájából hiúsul meg.

A Tulajdonos által megbízott jogi képviselő okirat szerkesztéssel, ellenjegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Tulajdonos viseli. A tulajdonjog átruházással kapcsolatos valamennyi költséget – így pl. a vagyonátruházási és egyéb illetékeket, díjakat, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat, a Vevő által megbízott ügyvéd, tanácsadók és szakértők díjait, a Vevő által kért műszaki és jogi átvilágítás költségét – kizárólag a Vevő köteles viselni. A Vevő tulajdonjogának bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költségét és illetékét a Vevő köteles viselni.

Eltérő megállapodás hiányában az aukciós tétel vételárát az alábbiak szerint kell megfizetni: Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az aláírandó adásvételi szerződésben meghatározott vételár 10 %-át a szerződéskötés napján, mint foglalót, a fennmaradó vételárrészt a szerződéskötés napjától számított 30 napon belül, a Tulajdonos által az adásvételi szerződésben meghatározott bankszámlaszámra, de legkésőbb 2018. 12. 15. napjáig. Amennyiben a Vevő finanszírozást kíván igénybe venni a vételár megfizetéséhez, úgy a fennmaradó vételárrészt a szerződéskötés napjától számított 60 napon belül köteles megfizetni, de legkésőbb 2018. 12. 15. napjáig.

A Vevő kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az aukciós tételt a megismert fizikai állapotban vásárolja meg és kifejezetten lemond az aukciós tétellel kapcsolatban bármely kijavítási, kicserélési, kártérítési kifogásáról, igényéről, jogáról.

A Tulajdonos, mint eladó a hibás teljesítésért, valamint az ezzel okozott károk megtérítéséért fennálló felelősségét (kellékszavatosságát) kizárja a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés minta feltételei szerint. Tekintettel arra, hogy:
• a Vevőnek lehetősége van az aukciós tétel megtekintésére, esetleges hibáinak megismerésére, és
• a Tulajdonos az aukciós tétel megvizsgálására elegendő időt és lehetőséget biztosít, valamint arra, hogy
• a Tulajdonos lehetőséget és kellő időt biztosít arra, hogy a Vevő az aukciós tételt független szakértővel megvizsgáltassa, és
• a Tulajdonos anyavállalata a CIB Bank Zrt. az aukciós tétel tulajdonjogát hitel fedezeteként szerezte meg,
a Tulajdonos a tulajdon-átruházás tekintetében:
• a Ptk. 6:157. § (1) 6:159. § és 6:174. § bekezdései alapján (természetes személy aukciós vevő esetében a Ptk. 6:157. § (1) és 6:174. § alapján) is kizárja a Tulajdonosnak az aukciós tétellel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hibás teljesítése, nem teljesítése miatt fennálló felelősségét.
• a Ptk. 6:149. § alapján az osztható szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés esetében a Tulajdonos a szerződésszegésből eredő jogait az egész szerződésre nézve gyakorolja, amennyiben bizonyítja, hogy a további teljesítés a szerződésszegés következtében már nem áll érdekében.


3.2. A tulajdonjog átszállása, birtokbaadás

A Tulajdonos az adásvétel tárgyát képező aukciós tétel tekintetében az adásvételi szerződésben meghatározott vételár teljes megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja azzal, hogy a vételár megfizetését követően külön okiratban járul hozzá ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a tulajdonjogot az illetékes földhivatal a Vevő javára, adásvétel jogcímén bejegyezze. A vételár azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az adásvételi szerződésben meghatározott eladói bankszámlán jóváírásra került.

A Tulajdonos, mint eladó az adásvétel tárgyát képező aukciós tételt a teljes vételár megfizetését követő 10 (tíz) munkanapon belül jegyzőkönyv felvétele mellett adja birtokba. A Vevő a tényleges birtokba lépéstől kezdve köteles viselni az aukciós tétel terheit és a kárveszélyt és jogosult az aukciós tétel hasznait szedni. Birtokbaadáskor a szerződő felek közösen rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közműszolgáltatók, valamint a hatóságok irányában a tulajdonosváltozás bejelentése a Vevő kötelezettsége saját költségén, amelyhez a Tulajdonos a szükséges nyilatkozatokat köteles megadni.

Az eladó az ingatlant a Vevőnek megtekintett és megismert állapotában adja birtokba.

A Vevő az ingatlan birtokbaadását közvetlenül követően köteles új közüzemi szolgáltatási szerződéseket kötni. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Tulajdonos jogosult a közüzemi szolgáltatás kikapcsolását kérni. A Vevő a közüzemi díjakat az aukciós tétel birtokbaadásától köteles viselni.


3.3. A létrejött adásvételi szerződés megszűnése

Az adásvételi szerződés egyoldalú megszüntetése: Az egyes szerződésfajták egyoldalú megszüntetésére vonatkozó szabályokat az egyedi szerződések tartalmazzák, ennek hiányában a Ptk-ban foglaltak az irányadók.


3.4. Írásbeliség

Mind a Tulajdonos, mind a Vevő az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A jogszabályban meghatározott eseteket kivéve, a regisztráció során az Ajánlattevő által megadott elektronikus postaládába történő üzenet küldés írásbeli közlésnek számít az adásvételi szerződés megkötéséig, az adásvételi szerződés megkötését követően az adásvételi szerződés rendelkezései az irányadóak.


3.5. Szerződésszegés

A szerződésszegés következménye
Amennyiben az Ajánlatottevő/Vevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Tulajdonos jogosult az egyedi szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni és az Ajánlatottevő Vevő köteles a szerződésszegéssel a Tulajdonosnak okozott minden kárt és költséget megtéríteni.

A késedelmi kamat
Amennyiben az Ajánlatottevő/Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelme idejére köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat számításának módjára a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A késedelmi kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatnak felel meg.


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


4.1. Együttműködés

A Tulajdonos és az Ajánlatottevő/Vevő - a továbbiakban: „Felek” - kötelesek üzleti kapcsolatukban együttműködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekről egymást értesíteni, ennek részletes szabályait jelen Általános Szerződési Feltételek és az egyedi adásvételi szerződés tartalmazza.

Az online aukciós szolgáltatást igénybe vevők saját felelőssége, hogy minden aukciós esemény, licitálás előtt az Általános Szerződési Feltételeket elolvassák és megértsék. Az online aukciós szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek a rendszerből elektronikus dokumentum (pdf) formátumban letölthető.


4.2. Jogviták rendezése

A Tulajdonos az Ajánlattevőkkel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülő viták peren kívüli rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldalon feltüntetett egyéb információkkal, az aukcióval összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének.


4.3. Általános adatkezelési rendelkezések, felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére

A Tulajdonos, természetes személy Ajánlattevő, továbbá a nem természetes személy Ajánlattevő képviselőinek (a továbbiakban együttesen a jelen pont alkalmazásában: Érintett) a személyes adatait, illetve az Érintettre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, minősülő információkat és/vagy adatokat az alábbiak szerint kezeli:

A Tulajdonos az Érintett személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben kerül sor:
i) A személyes adat kezeléséhez az Érintett – vagy az a természetes személy, akire az adat vonatkozik – hozzájárulását adja.
ii) Amennyiben az Érintett és a Tulajdonos szerződést köt egymással, úgy a GDPR 6. cikk (1) b) pontban meghatározott jogalapon (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) kezeli az Érintett adatait.
iii) A Tulajdonos az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha (i) az adatkezelés a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, (ii) a Tulajdonos a vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, (iii) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, (iv) az adatkezelés közérdekű vagy a Tulajdonosre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
iv) a Tulajdonos a hozzájárulás alapján kezelt adatot a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4.3.1. Az adatok kezelésének célja:

Adatkezelési célok különösen az alábbiak lehetnek:
i) (Az aukción történő részvétel érdekében történő regisztráció és kapcsolattartás
ii) A Tulajdonossal kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
iii) a szerződéskötést megelőzően az üzleti szempontok mérlegelése ill. pénzmosási azonosítás, vizsgálat,
iv) a Tulajdonos által nyújtott, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása,
v) a Tulajdonos jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése,
vi) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék,
vii) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése.

4.3.2. Az adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés főszabályként – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Tulajdonos a személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor ill. amennyiben hozzájáruláson alapult az adatkezelés az Érintett kifejezett kérése esetén is.

4.3.3. Adatátadás a Bankcsoport tagjai részére

Az Érintett kifejezetten hozzájárulása alapján az Érintettre vonatkozó, egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat a Tulajdonos a CIB Bankcsoport tagjai részére továbbíthatja, és e körben az Érintett felmentheti a Tulajdonost a titoktartási kötelezettsége alól. Az Érintett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az adatait a CIB Bankcsoport tagjai kezeljék. Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tulajdonos részére olyan megbízást ad, amely alapján szükséges az adatok továbbítása, a Tulajdonos az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig továbbíthatja, ebben a körben az a Tulajdonos részére a titoktartási kötelezettség alól felmentést ad. A Tulajdonos jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről az a Tulajdonos az Érintett kérésére tájékoztatást ad. A Tulajdonos és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról.

4.3.4. Adatfeldolgozó igénybe vétele

A Tulajdonos jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről a www.cib.hu honlapon tájékoztatást ad.

4.3.5. Adatátadás harmadik felek részére

Adatok továbbítására minden esetben megfelelő jogalap alapján kerül sor. A Tulajdonos által nyújtott szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok alapján az ott meghatározott esetekben a személyes adatokat harmadik felek részére továbbítja. Erről az Érintett kérésére a Tulajdonos további részletes tájékoztatást ad; emellett az adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Tulajdonos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában. A Tulajdonos kezelheti a személyes adatot akkor is, ha az Érintett igazolja, hogy a tőle különböző érintett az adatai kezeléséhez hozzájárulását adta, a hozzájárulás igazolásához az Érintett nyilatkozata önmagában nem elegendő.

4.3.6. Az Érintett jogai

Az érintett:

(i) tájékoztatást kérhet a kezelt, nyilvántartott és továbbított adatokról. A tájékoztatást az adatkezelő írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg;
(ii) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását;
(iii) jogos érdek jogalap vagy közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;
(iv) jogosult a hozzájárulás visszavonására, és
(v) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, korlátozás, adatkiadás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, illetve ha az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos más kifogása van, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Érintettet kérésére tájékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

4.3.7. Adatellenőrzés, hangfelvétel

Az Érintett elfogadja, hogy a Tulajdonos jogosult az Érintettől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az Érintett kötelezettségeinek ellenőrzése, a Tulajdonos vállalásainak teljesítése céljából az Érintett személyi, üzleti és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak – kivéve az elektronikus úton továbbított dokumentumokat – eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lenniük. Az Érintett hozzájárulása esetén a Tulajdonos a személyazonosításra használt okmányok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizheti a közölt személyes adatokat, okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Érintett a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy az online aukcióban Ajánlattevő CIB Csoport taggal kötött bármely szerződés esetén úgy kell tekinteni, hogy a szerződés megkötésével eseti engedélyt adott a tilalommal érintett adatok kiadására is.


Az Érintett elfogadja, hogy a Tulajdonos a telefonon megbízást adó, vagy a a Tulajdonossal telefonon kapcsolatot felvevő Érintettel folytatott telefonbeszélgetést, akkor rögzíti, ha az a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges . Ezen hangfelvételeket a Tulajdonos a szerződésből származó igény elévüléséig kezeli. Jogszabályban meghatározott egyéb ügyek kapcsán folytatott telefonos kommunikációt a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti hozzájárulás hiányában is. E hangfelvételeket a Tulajdonos a jogszabályban rögzített határidőig őrzi meg. . Egyéb esetekben a Tulajdonos a telefonbeszélgetést akkor rögzíti, ha ahhoz az Érintett hozzájárul. Ezen hangfelvételeket a Tulajdonos a hozzájárulás visszavonását követően törli, kivéve ha a hangfelvétel a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges és nem korlátozza az érintett jogait aránytalanul. E körülmények egy előzetesen lefolytatott sikeres érdekmérlegelési teszt alapján állapíthatóak meg.

4.4. Speciális adatkezelési rendelkezések

A Tulajdonos az aukció lebonyolításának tisztaságáért és tisztességéért vállal felelősséget. A Tulajdonos nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az aukcióra bocsátott vagyontárgy értékesítéséért, annak sikerességéért és a szerződés megkötésére. A Felek kötelesek figyelembe venni, hogy a Tulajdonos által lefolytatott aukció nem hatósági aukció, ennek következtében az aukciós vételre az átruházás szabályai irányadók. A Tulajdonos nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – vis major miatt - következtek be. Az aukciós rendszer nem fedi fel az Ajánlattevő nevét a többi Ajánlattevőnek. A licitálás alatt, a licitálók nem tudják közvetlenül hány Ajánlattevő van jelen, és kik ezek az Ajánlattevők. Az Ajánlattevő csak saját licitjeit és helyezését, valamint az adott aukció beállításaitól függően a pillanatnyilag legalacsonyabb/legmagasabb licit értékeket láthatja, illetve pozíciójáról (a többi ajánlattevőhöz képest elfoglalt helyzetéről) kap információt. Az Ajánlattevők neve és licitjeik tartalma semmilyen okból nem jutnak másik Ajánlattevő tudomására.

Az Ajánlattevő adatainak valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

A Tulajdonos által az Ajánlattevőnek biztosított azonosító és jelszó, valamint a villám áras szakaszban az Ajánlattevő tudomására jutott bármely adat bizalmas információnak tekintendő és nem bocsátható külső fél rendelkezésére, és azt csak az Ajánlattevő használhatja fel. Az Ajánlattevő minden felhasználójának egyedi Felhasználói azonosítót és jelszót kell kapnia, ezek az adatok egymás közt nem oszthatók meg és nem használhatók közösen.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a Tulajdonos aukciós Adatbázisába, amely adatbázisból bármely a Tulajdonos kiválaszthatja, és további online aukcióra meghívhatja. A meghívásban szereplő aukción való részvételt az Ajánlattevő elfogadhatja, illetve elutasíthatja.

4.5. Hozzáférés

A weboldalon fellelhető információk nagy része valós időben kerül frissítésre. Ajánlattevő kijelenti, hogy a weboldalon történő hozzáféréshez kifejezett írásbeli engedély nélkül, nem használ semmilyen robotot, spidert, scrapert vagy egyéb automatizált eszközt.


5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5.1. Az Ajánlattevő a Regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételekbe foglaltakat.
5.2. Az Ajánlattevő a licitálással az aukciós weboldalon található adásvételi szerződés mintában foglalt feltételeket is elfogadja.
5.3. Az aukciós tétellel kapcsolatos esetleges építésügyi hatósági engedélyekről, külön megállapodás hiányában, a Vevőnek kell gondoskodnia saját költségén.
5.4. Az Ajánlattevő kifejezetten egyetért azzal, hogy az aukciós weboldalon az aukciós rendszert saját kockázatára használja, és saját felelősségére veszi igénybe.
5.5. Az internet, helyi hálózati elemek és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért a Tulajdonost semmiféle felelősség nem terheli.
5.6. A Tulajdonos az Ajánlattevővel szemben szerződésen kívül okozott károkért fennálló teljes felelősségét kizárja, kivéve, ha kárt az életben, a testi épségben, illetve szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozták.
5.7. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem minden esetben a licitálás során kialakult sorrend alapján választja ki a győztes Ajánlattevőt vagy Ajánlattevőket. A Tulajdonos számára általában valamennyi szempont együttes értékelése adja a döntés alapját, de ezek közül jellemzően kiemelkedő szerepe van az árnak.
5.8. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Tulajdonost nem terheli kötelem a licit tárgyára vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére egyik Ajánlattevővel sem.
5.9. Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlattevő vételi ajánlatának a Tulajdonos általi elfogadása nem hozza létre automatikusan az adásvételi szerződést.
5.10. Az Ajánlattevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Tulajdonos több megfelelő, ajánlat esetén árversenyt tarthat.
5.11. A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő ajánlatok esetében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.
5.12. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek, vagy a felek szerződésének. valamely része vagy rendelkezése érvénytelen, kikényszeríthetetlen vagy ilyenné válik, ez nem érinti a fennmaradó, az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezése nélkül is alkalmazható rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés(ek) helyébe olyan, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett új rendelkezést léptetni, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezésnek gazdasági/üzleti szempontból a leginkább megfelel vagy ahhoz a lehető legközelebb áll.
5.13. Jelen Általános Szerződési Feltételek magyar és angol nyelven készült, bármilyen értelmezési vita esetén a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.
5.14. Az aukcióra és a szerződéskötésre a magyar jogszabályok az alkalmazandóak.
5.15. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi háttér többek között:
(i) A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(ii) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény)
(iii) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(iv) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
(v) A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
(vi) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(vii) Az európai parlament és tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)